Vanaf 1 juli volgend jaar moeten alle startende en reeds werkzame zzp’ers in de zorg zich melden bij het CIBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze eis komt voort uit de nieuwe wet Wtza die dan in zal gaan. Door je aan te melden als ‘solistisch werkende zorgverlener’ bevestig jij officieel dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving die geldt voor jou als zzp’er. Het doel van de Wtza is om zorgaanbieders beter in beeld te krijgen en hen meer bewust te maken van de (kwaliteits)eisen waar zij aan moeten voldoen. De meldplicht geldt zowel voor zzp’ers die werkzaam zijn voor eigen cliënten, als voor zzp’ers die als onderaannemer werkzaam zijn voor zorgorganisaties. Bron: SOLOPARTNERS, dé branche vereniging voor Solistisch werkende Zorgverleners


Check hier: https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/  voor CIBG


UPDATE van 12/11/2020 ---> de wet Wtza gaat pas in op 01/01/2022

De WTZa; er gaat het nodige veranderen voor zorgaanbieder

Recent zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) en de Aanpassingswet wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet WTZa) aangenomen. Doelstelling hiervan is aanscherping van kwaliteitseisen voor zorginstellingen en vergroting van het bewustzijn/verantwoordelijkheid hiervoor binnen de zorginstelling. Daarnaast zijn er verschillende conceptregelingen gepubliceerd die de aangenomen wetten verder uitwerken.

Meldplicht zorgaanbieders en toelatingsvergunning

In beginsel krijgen alle nieuwe en bestaande zorgaanbieders – ook de onderaannemers en solisten – en jeugdhulpverleners een meldplicht. De bedoeling hiervan is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zicht krijgt op alle formele en feitelijke zorgverleners.

Bovendien komt er een vergunningsplicht voor:

  1. nieuwe zorgaanbieders voor medisch specialistische zorg (verzekerde en onverzekerde zorg);
  2. nieuwe zorgaanbieders - ook de eerstelijnszorg - met méér dan 10 zorgverleners;

Een vergunning kan alleen op aanvraag worden verkregen. Om deze te verkrijgen moeten de statuten van de zorgaanbieder in overeenstemming zijn gebracht met de eisen van de WTZa.

De WTZi-toelatingen van bestaande zorgaanbieders worden automatisch omgezet in een vergunning. Deze aanbieders krijgen 2 jaar de tijd om hun statuten in overeenstemming te brengen met de WTZa. Zorgaanbieders die van rechtswege zijn toegelaten moeten wel een vergunning aanvragen.

Interne toezichthouder

De meeste vergunningsplichtige zorgaanbieders zullen straks een intern toezichthoudend orgaan moeten hebben. Hiervoor zullen regels gaan gelden met het oog op de onafhankelijke taakvervulling, de samenstelling en de informatievoorziening.

Bij een groep van zorginstellingen zal het toezichthoudende orgaan ook toezicht  moeten houden op de algemene zaken binnen de gehele groep.

Verder is wettelijk vastgelegd dat het toezichthoudende orgaan zich zal moeten richten op het belang van de instelling, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden (patiënten, cliënten, etc.).

Eisen aan bedrijfsvoering, financiële transparantie en accountantscontrole voor alle zorginstellingen

Alle zorginstellingen – ook de kleine en de onderaannemers – moeten straks aan wettelijke eisen voor de bedrijfsvoering en de financiële jaarverantwoording gaan voldoen. Zij zullen ook allemaal hun jaarrekening moeten gaan publiceren. Zeer opmerkelijk is verder dat - zoals het er nu naar uitziet - alle zorginstellingen controleplichtig gaan worden. Als deze wijziging daadwerkelijk doorgevoerd wordt, zullen er straks méér dan 12.000 extra controleplichtige zorginstellingen bij komen. Deze wijziging roept inmiddels de nodige vragen en discussie in de praktijk op vanwege de enorme lastenverzwaring die hiermee gemoeid is.

Inwerkingtreding

Het was de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 juli 2021 in werking zouden treden. Vorige week heeft de minister voor medische zorg aangegeven dat de inwerkingtreding wordt verschoven naar 1 januari 2022 omdat de implementatie en voorbereiding meer tijd kost.